Algemene Voorwaarden en levering van Cleaning Service Henri

Artikel 1: Geldigheid Algemene Voorwaarden.
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schoonmaakcontracten van CSH-cleaning. Van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken, als dit in het contract uitdrukkelijk is vastgelegd.
1.2 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elk individueel schoonmaakcontract. Zij worden door ondertekening van het schoonmaakcontract door de cliënt te zijn aanvaard.
1.3 Bij schoonmaakwerkzaamheden zonder contract wordt de cliënt verwezen naar de algemene voorwaarden. Door ons als schoonmaakpartner te kiezen gaan zij akkoord met de algemene voorwaarden.(o.a. particuliere glasbewassing)

Artikel 2: Totstandkoming schoonmaakcontract.
2.1. het schoonmaakcontract komt tot stand door overeenstemming tussen cliënt en CSH-cleaning over de te leveren schoonmaakdiensten, de duur van het schoonmaakcontract en de gelding van de algemene voorwaarden.
2.2. Het schoonmaakcontract wordt schriftelijk opgemaakt en ondertekend door cliënt en CSH-cleaning

Artikel 3: duur en beëindiging schoonmaakcontract.
3.1. Het schoonmaakcontract wordt afgesloten voor onbepaalde tijd tenzij anders is afgesproken in het contract.
3.2. CSH-cleaning en cliënt hebben een opzegtermijn van minimaal een maand, tenzij dit om een dringende reden niet meer mogelijk is.
3.3 Beëindiging door CSH-cleaning is tevens mogelijk indien cliënt de betalingsverplichting niet nakomt als bedoeld in artikel 6.

Artikel 4: Kwaliteit en continuïteit.
4.1 CSH cleaning is een zelfstandige zonder personeel, dit wil zeggen dat bij ziekte van Henri van Baaren er geen schoonmaakservice mogelijk is en hij dit dus zo spoedig mogelijk meldt en bekijkt of er een mogelijkheid is voor een ander tijdstip. Indien er geen andere mogelijkheid is voor een ander tijdstip ontvangt cliënt geen rekening voor deze tijd, aangezien er dan ook geen schoonmaakservice is geleverd.
4.2 CSH-cleaning staat ervoor in dat de hygiënische richtlijnen worden nageleefd die voldoen aan de algemeen aanvaarde eisen.

Artikel 5: Schoonmaakcontract
5.1 Voor levering van de schoonmaakservice gelden specifieke voorwaarden op het terrein van veiligheid, hygiëne en lichamelijke belasting ter bescherming van Henri van Baaren welke hierna worden aangegeven.
5.1.1 werkomstandigheden en lichamelijke belasting:
a. de woning of bedrijfsruimte moet essentiële voorzieningen bevatten, zoals: gas, water en elektra. Tevens dient een woning of bedrijfsruimte verwarmd te zijn op een normaal gangbare temperatuur.
b. CSH cleaning verricht haar werkzaamheden op een zo ergonomisch verantwoorde wijze.

5.1.2. Hygiëne en veiligheid.
a. de cliënt stelt CSH-cleaning op de hoogte van informatie die van belang kan zijn voor de hygiëne en veiligeid.
b. CSH-cleaning werkt met professionele schoonmaakmiddelen en materialen die zij zelf meebrengt.
c. de woning of bedrijfsruimte mag zich niet in een zodanige toestand bevinden dat er een mogelijk gevaar is voor CSH-cleaning
d. CSH-cleaning is niet verantwoordelijk voor eventuele schade bij achterstallig onderhoud.
e. tijdens de schoonmaakwerkzaamheden mogen er geen beesten aanwezig zijn.
5.2 De cliënt stelt CSH-cleaning in staat om de taken volgens de specifieke voorwaarden van artikel 5.1 naar behoren uit te voeren.
5.3 de cliënt en CSH-cleaning zijn gehouden elkaar volgens algemeen aanvaardbare omgangsvormen te bejegenen en alle vormen van discriminatie, intimidatie of geweld achterwege te laten.
5.4 CSH-cleaning kan de schoonmaakservice weigeren, voortijdig beëindigen of in omvang verlagen als (voortgaande) uitvoering in redelijkheid niet van CSH-cleaning verlangd kan worden.

Artikel 6: De betaling
6.1 Betaling is volgens afspraak, 10 werkdagen na het ontvangen van de factuur.
6.2 CSH-cleaning houdt zich het recht voor het bedrag op de rekening te verhogen met administratie en herinneringskosten van minimaal € 25,- indien de cliënt zich niet houdt aan artikel 6.1
6.3 bij een bericht van verhindering of opzegging binnen 24 uur voor het geplande tijdstip van de schoonmaakdiensten van CSH-cleaning wordt de tijd in rekening gebracht volgens de geplande schoonmaakdiensten.
6.4 CSH-cleaning behoudt zich het recht voor tussentijds de prijs aan te passen, dit gaat in na schriftelijk bericht aan de cliënt.

Artikel 7: klachten
7.1 ondanks zorgvuldig werken kan het voorkomen dat de cliënt niet tevreden is met de door CSH-cleaning geleverde werkzaamheden. De cliënt kan deze klacht uitsluitend schriftelijk of per e-mail doorgeven aan CSH-cleaning. De klacht moet binnen 4 werkdagen, na de uitvoeringsdatum, bij CSH-cleaning binnen zijn.
7.2. is de klacht binnen de in artikel 7.1 gestelde termijn ontvangen, dan zullen de klachten behandeld worden en worden er geen kosten inrekening gebracht.

Artikel 8: aansprakelijkheid.
8.1 indien de cliënt schade aan eigendommen of bezittingen heeft geleden bij de uitvoering van de werkzaamheden van CSH-cleaning, dan meldt de cliënt deze schade schriftelijk.
8.2 CSH-cleaning is verzekerd tegen aansprakelijkheid voor materiële schade en kan de afhandeling van de schademelding door de cliënt aan de verzekeraar overdragen
8.3 CSH-cleaning sluit een aansprakelijkheid voor schade onder een bedrag van € 100,- uit.

Artikel 8 Nederlands Recht.
Op elke overeenkomst tussen de klant en CSH-cleaning is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9: Wijziging en geldingsduur Algemene Voorwaarden.
9.1 deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 11 maart 2013 en gelden voor onbepaalde tijd en deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
9.2 CSH-cleaning kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De Wijziging treedt in werking na inschrijving bij Kamer van Koophandel